Ban lãnh đạo

Updated :

20/10/2021

Visited : 30306

*Hội đồng quản trị:

Ông Mã Xuân Minh       

- Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông Bùi Văn Long  

- Ủy viên

Ông Lê Minh Khánh

- Ủy viên

Ông Nguyễn Đình Tú

- Ủy viên

Ông Đoàn Quang Hưng       

- Ủy viên *Ban điều hành:

Ông Bùi Văn Long            
 - Tổng Giám đốc
Ông Trần Ngọc Tú - Trưởng phòng TCKT
Bà Trần Thị Thanh Hòa 
 - Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp
Ông Phạm Anh Phương 
 - Trưởng phòng Kinh doanh
Ông Nguyễn Khánh Toàn - Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư
Ông Tống Ngọc Tuấn - Giám đốc chi nhánh Hà Nội
Ông Sầm Xuân Hòa
 - Giám đốc chi nhánh Hải phòng
Ông Đoàn Quang Hưng - Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng
Ông Trần Đình Thái - Giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh


Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex