Sơ đồ tổ chức Vitranimex
Sơ đồ tổ chức Vitranimex

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải được thành lập từ năm 1987. Sau khi được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước năm 2004, VITRANIMEX hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Giới thiệu chung
Giới thiệu chung

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển đổi cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Vận tải và Đại lý Vận tải thành công ty cổ phần, theo Quyết định số: 2191/QĐ/BNN-TCCB ngày 30/07/2004 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Công ty được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ...

12

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex