Điều lệ công ty sửa đổi 2019
Điều lệ công ty sửa đổi 2019

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông điều lệ công ty sửa đổi 2019

Thông báo chi cổ tức đợt 2 năm 2018
Thông báo chi cổ tức đợt 2 năm 2018

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo chi cổ tức đợt 2 năm 2018

Thông báo họp ĐHCĐ nhiệm kỳ 2019-2024
Thông báo họp ĐHCĐ nhiệm kỳ 2019-2024

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo họp ĐHCĐ nhiệm kỳ 2019-2024

Thông báo nhận cổ tức năm 2018
Thông báo nhận cổ tức năm 2018

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo nhận cổ tức năm 2018

Thông báo nhận cổ tức năm 2017
Thông báo nhận cổ tức năm 2017

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo nhận cổ tức năm 2017

12

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX

© Copyright 2016

vitranimex