Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 2/2023

Updated :

03/02/2023

Visited : 558

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CBCNV
                                                                          THÁNG 2 NĂM 2023
STT Mã nhân viên Họ Và Tên Ngày sinh Đơn vị
1 KT021 Trần Cao Long 26/02/2000 Phòng Tài chính kế toán
2 VT350 Lã Duy Tiến 04/02/1981 Chi nhánh Vitranimex HN
3 VT328 Đỗ Danh Chiều 19/02/1975 Chi nhánh Vitranimex HN
4 VT041 Đinh Trọng Học 01/02/1975 Chi nhánh Vitranimex HN
5 VT323 Vũ Đức Chương 01/02/1994 Chi nhánh Vitranimex HN
6 VT231 Lê Văn Giang 02/02/1982 Chi nhánh Vitranimex HN
7 VT346 Lê Bá Hải 17/02/1985 Chi nhánh Vitranimex HN
8 VT261 Phạm Văn Quân 18/02/1990 Chi nhánh Vitranimex HN
9 VT221 Triệu Ngọc Sơn 28/02/1991 Chi nhánh Vitranimex HN
10 VT233 Phạm Thị Đông 10/02/1989 Chi nhánh Vitranimex HN
11 VT254 Nguyễn Văn Công 19/02/1994 Chi nhánh Vitranimex HN
12 VT082 Trần Hải Anh 11/02/1987 Chi nhánh Vitranimex HN
13 SG229 Bùi Thị Kiều Diễm 11/02/1994 Chi nhánh Hồ Chí Minh
14 SG077 Nguyễn Thị Phượng 15/02/1990 Chi nhánh Hồ Chí Minh
15 SG381 Ngô Văn Nghĩa 19/02/1972 Chi nhánh Hồ Chí Minh
16 SG096 Vũ Duy Đảm 22/02/1978 Chi nhánh Hồ Chí Minh
17 SG407 Nguyễn Xuân Tỉnh 01/02/1997 Chi nhánh Hồ Chí Minh
18 SG396 Nguyễn Văn Hiếu 06/02/1965 Chi nhánh Hồ Chí Minh
19 SG227 Lê Văn Tú 08/02/1985 Chi nhánh Hồ Chí Minh
20 SG031 Phạm Hạnh 09/02/1982 Chi nhánh Hồ Chí Minh
21 SG011 Huỳnh Trần Chí Hiếu Hậu 11/02/1974 Chi nhánh Hồ Chí Minh
22 SG195 Nguyễn Thị Điệp 09/02/1988 Chi nhánh Hồ Chí Minh
23 HP011 Trần Văn Đua 21/02/1983 Chi nhánh Hải Phòng
24 DN555 Phạm Đình Đạt 02/02/1985 Chi nhánh Đà Nẵng
25 DN049 Trần Nghĩa 03/02/1973 Chi nhánh Đà Nẵng
26 DN575 Võ Nhật Phương 05/02/1968 Chi nhánh Đà Nẵng
27 DN578 Nguyễn Văn Vinh 12/02/1974 Chi nhánh Đà Nẵng
28 DN577 Nguyễn Văn Toàn 12/02/1989 Chi nhánh Đà Nẵng
29 DN065 Trần Quang Lưu 14/02/1982 Chi nhánh Đà Nẵng
30 DN369 Hà Đức Sang 14/02/1992 Chi nhánh Đà Nẵng
31 DN106 Trịnh Trọng Trung 17/02/1982 Chi nhánh Đà Nẵng
32 DN552 Đoàn Văn Thâm 22/02/2000 Chi nhánh Đà Nẵng
33 DN572 Lê Vũ Ngọc Trí 24/02/1979 Chi nhánh Đà Nẵng
34 DN263 Doãn Phước Triều 03/02/1986 Chi nhánh Đà Nẵng
35 DN511 Tạ Chí Nghiệp 10/02/1962 Chi nhánh Đà Nẵng
36 DN499 Võ Văn Đính 11/02/1991 Chi nhánh Đà Nẵng

                                                                                                                                                   TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                                       Bùi Văn Long

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex