Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 4/2023

Updated :

28/03/2023

Visited : 6539

    CHÚC MỪNG SINH NHẬT CBNV
 THÁNG 4/2023

STT Mã nhân viên Họ Và Tên Ngày sinh Đơn vị
1 VT343 Trần Văn Công 01/04/1991 Chi nhánh Vitranimex HN
2 VT355 Trần Ngọc Tân 07/04/1986 Chi nhánh Vitranimex HN
3 VT034 Đặng Văn Quý 10/04/1962 Chi nhánh Vitranimex HN
4 VT256 Vương Văn Hòa 16/04/1984 Chi nhánh Vitranimex HN
5 VT238 Đinh Danh Tú 16/04/1993 Chi nhánh Vitranimex HN
6 VT016 Lại Quang Thái 24/04/1973 Chi nhánh Vitranimex HN
7 VT013 Nguyễn Ngọc Sơn 25/04/1979 Chi nhánh Vitranimex HN
8 SG283 Bùi Tá Nhuận 03/04/1997 Chi nhánh Hồ Chí Minh
9 SG413 Phạm Anh Tuấn 05/04/1994 Chi nhánh Hồ Chí Minh
10 SG197 Tăng Viết Tuyền 06/04/1986 Chi nhánh Hồ Chí Minh
11 SG286 Nguyễn Hữu Lâm 08/04/1994 Chi nhánh Hồ Chí Minh
12 SG233 Ngô Thị Hồng Hạnh 10/04/1989 Chi nhánh Hồ Chí Minh
13 SG035 Phạm Văn Năng 14/04/1986 Chi nhánh Hồ Chí Minh
14 SG437 Phạm Hồng Thuấn 17/04/1976 Chi nhánh Hồ Chí Minh
15 SG370 Nguyễn Thị Tiên Thủy 17/04/1997 Chi nhánh Hồ Chí Minh
16 SG352 Bùi Ngọc Diễn 21/04/1979 Chi nhánh Hồ Chí Minh
17 SG426 Nguyễn An Tâm 23/04/1994 Chi nhánh Hồ Chí Minh
18 SG436 Nguyễn Văn Tặng 30/04/1995 Chi nhánh Hồ Chí Minh
19 HP031 Tô Tiến Sỹ 22/04/1971 Chi nhánh Hải Phòng
20 DN229 Trần Văn Khôi 01/04/1991 Chi nhánh Đà Nẵng
21 DN505 Ngô Thời Phước 06/04/1988 Chi nhánh Đà Nẵng
22 DN139 Đồng Thanh Vũ 06/04/1991 Chi nhánh Đà Nẵng
23 DN596 Nguyễn Ngọc Dương 10/04/1975 Chi nhánh Đà Nẵng
24 DN360 Phạm Vinh 14/04/1986 Chi nhánh Đà Nẵng
25 DN495 Hồ Hải Hà 20/04/1990 Chi nhánh Đà Nẵng
26 DN580 Lê Minh Hùng 28/04/1992 Chi nhánh Đà Nẵng
27 DN374 Nguyễn Minh Trung 29/04/1973 Chi nhánh Đà Nẵng

                                                                                                                          TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                           
  Bùi Văn Long

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex